ALGEMENE VOORWAARDEN IDEEFJE 2019

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van opdracht die tussen Opdrachtgever en Eefje Verhagen worden gesloten (hierna te noemen: de Overeenkomst). Hierbij handelt Eefje Verhagen onder de bedrijfsnaam Ideefje (hierna te noemen: Ideefje).
 2. De Overeenkomst wordt door beide partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en Overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Ideefje is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke computer en apparatuur en een internetverbinding.

 

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. In het aanbod van Ideefje staat de omschrijving van de werkzaamheden die Ideefje zal verrichten. Het aanbod staat vermeld op de website van Ideefje (hierna te noemen: de Website).
 2. Het aanbod van Ideefje ziet op het leveren en faciliteren van een community, zoals omschreven in artikel 4, al dan niet gecombineerd met een programma, zoals omschreven in artikel 5 en eventuele overige diensten die staan vermeld op de Website.
 3. De prijzen worden vermeld in het aanbod van Ideefje. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Ideefje dat de klant het aanbod van Ideefje heeft geaccepteerd.

 

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst vangt aan op het moment zoals vermeld in de bevestiging van Ideefje.
 2. Ideefje zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken. Ideefje staat niet in voor het behalen van een specifiek resultaat door de klant.
 3. Ideefje is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de Overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Ideefje is gerechtigd om de inhoud, de plaats en de tijd van (onderdelen van) de Overeenkomst te wijzigen. Ideefje zal de klant hierover informeren. De klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst om deze reden te beëindigen of om schadevergoeding te vorderen.
 5. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Ideefje, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Ideefje verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties alsmede voor diens deelname aan het Netwerk of het Programma.
 6. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Ideefje te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

Artikel 4: Netwerk

 1. Een van die diensten van Ideefje betreft een besloten (online) community van ondernemers (hierna te noemen: de Community). De inhoud van de community staat omschreven in het aanbod van Ideefje en/of op de Website.
 2. Lidmaatschap van de Community wordt aangegaan voor de duur van een jaar. Na dat eerste jaar wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd voor een jaar tenzij de klant schriftelijk opzegt.


Artikel 5: Programma’s

 1. De inhoud van een Programma van Ideefje (hierna te noemen: het Programma) staat omschreven in het aanbod van Ideefje op de Website.
 2. Een Programma kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Een Programma kan voor een deel in groepsverband worden uitgevoerd en voor een deel individueel. Een Programma kan online worden uitgevoerd of live, of gemengd.
 3. Een Programma heeft een beperkte duur, tenzij in het aanbod expliciet anders staat omschreven.
 4. Online materialen in een Programma zijn beschikbaar voor klanten tot de Overeenkomst eindigt, tenzij anders in het aanbod van Ideefje staat omschreven.
 5. De onderdelen van het Programma kunnen uitsluitend door de klant worden doorlopen binnen de daarvoor aangegeven periode. Indien onderdelen worden gemist door de klant, kunnen deze niet op een later moment worden ingehaald.
 6. Door de klant gemiste onderdelen uit een Programma laten diens betalingsverplichtingen onverlet.
 7. De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor een Programma relevante informatie, en voor de juistheid van deze informatie.
 8. Gemaakte individuele afspraken in een Programma kunnen niet verplaatst of geannuleerd worden door de klant, tenzij Ideefje in een specifieke situatie anders beslist.
 9. De reis- en verblijfkosten die de klant maakt in het kader van een Programma zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. Ideefje verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de klant verstrekte vertrouwelijke informatie (waaronder diens bedrijfsgegevens).
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien Ideefje verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.
 3. Tijdens de Overeenkomst verplichten Ideefje en de klant zich tot strikte vertrouwelijkheid van alle uitgewisselde informatie. Deze bepaling blijft geldig na afloop van de Overeenkomst.
 4. Ideefje behandelt persoonsgegevens van de klant Overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Community, de Programma’s, de overige diensten van Ideefje en op alle producten die in het kader van een Overeenkomst aan de klant wordt verstrekt, zoals materialen, readers, checklists, e-books, downloads etc., berusten uitsluitend bij Ideefje danwel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 2. De door Ideefje geleverde informatie en producten (waaronder mede wordt verstaan toegangscodes) zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt in het kader van de Overeenkomst.

De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.

 1. In geval van naamsvermelding van Ideefje of van derden bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.
 2. De bepalingen uit dit artikel 7 blijven geldig na afloop van de Overeenkomst.

 

Artikel 8: Betaling

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van Ideefje.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. De klant kan pas deelnemen aan de Community of een Programma na ontvangst van het volledige bedrag door Ideefje.
 3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 4. Ideefje is gerechtigd om diens prijzen voor de Community aan te passen. Ideefje zal de klant daarover informeren.
 5. Indien op enig moment de klant niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, is Ideefje gerechtigd haar prestaties op te schorten of de klant deelname aan de Community of een Programma te ontzeggen tot Ideefje de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen. De onderdelen van de Community of het Programma dat de klant om deze reden niet heeft bijgewoond, gelden als gemiste afspraken zoals omschreven in artikel 3.
 6. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Indien de klant niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Ideefje gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Ideefje, vanaf de vervaldag de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 8. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Ideefje maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant, komen voor rekening van de klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

 

Artikel 9: Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst

 1. Ideefje heeft het recht om de Overeenkomsten om haar moverende redenen op ieder moment te annuleren. Redenen kunnen zijn onprofessioneel en/of onwenselijk gedrag of een gebrek aan inzet van de klant.

De toekomstige betalingsverplichtingen van de klant komen alsdan te vervallen, en de klant heeft recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.

 1. Voor de Community geldt dat de klant de Overeenkomst uitsluitend kan opzeggen per het einde van de looptijd. Hierbij dient de klant één (1) maand opzegtermijn in acht te nemen.
 2. Voor een Programma geldt dat de klant gerechtigd is om de Overeenkomst op ieder moment op te zeggen.
 3. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan.
 4. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Ideefje, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is Ideefje gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Ideefje op grond van overmacht de Overeenkomst beëindigt, houdt Ideefje het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 5. Ideefje zal in geval van overmacht zich inspannen om een uitgevallen onderdeel op een andere datum te laten plaatsvinden. Hierover informeert Ideefje Opdrachtgever zo spoedig mogelijk.
 6. De Overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
 7. Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 8. Partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 9. Indien de klant de Overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de klant worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
 10. Indien zulks expliciet in het aanbod van Ideefje staat omschreven, geldt het vorige lid niet indien de klant gedurende de eerste 14 dagen na de aanvang van de Overeenkomst schriftelijk aangeeft te willen stoppen met verdere deelname. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging, zal Ideefje zo spoedig mogelijk het vooruitbetaalde bedrag restitueren, verminderd met het niet-restitueerbare bedrag, zoals vermeld in de Overeenkomst. Na afloop van voornoemde periode van 14 dagen geldt het bepaalde in lid 8 onverkort.
 11. Indien de klant binnen drie (3) maanden na afloop van een Programma een ander Programma wenst te volgen, is het bepaalde in het vorige lid niet van toepassing, ook al staat dit expliciet opgenomen in het aanbod.
 12. Nadat de Overeenkomst is beëindigd, heeft de klant geen toegang meer tot (de online documenten en materialen van) de Community en het Programma, tenzij in het aanbod van Ideefje expliciet anders staat omschreven. De reeds ter beschikking gestelde documenten en materialen dienen terstond te worden verwijderd door de klant. De klant is niet meer gerechtigd deze te gebruiken.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Ideefje is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Ideefje.
 2. De aansprakelijkheid van Ideefje is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het in de Overeenkomst vernoemde bedrag.
 3. Ideefje is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Ideefje voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 4. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Ideefje geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 6. Ideefje zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ideefje is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van Ideefje werken.
 7. De klant vrijwaart Ideefje ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Ideefje. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Ideefje in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 8. Derden die door Ideefje worden ingeschakeld voor de uitvoering van een Overeenkomst, kunnen zich jegens de klant op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die Overeenkomst.

 

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ideefje is gevestigd.
 3. Indien Ideefje op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of Overeenkomsten. In volgende situaties en Overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 4. Ideefje is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden die op de website van Ideefje staan vermeld, zijn de op de Overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.